Fogalmak, vonatkozó jogszabályok

Fogalmak


Felek: Eladó és Vevő együttesen.


Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: fillerglasdesign.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.


Vonatkozó jogszabályok


A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 

- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

- 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.

- 2012. évi C. törvény 385.§ a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértéséről.

- 2013. évi V. törvény 6:185.§ a foglalóról.

- 2003. Évi C. Törvény - az elektronikus hírközlésről.